23 C
Mossel Bay
1st December 2023
Community & LivingNews

GEE U GENOEG OM?

Is Suid-Afrika uniek wanneer dit kom by winskopies, gratis aanbiedings, handouts, mahala? Dit is seker debatteerbaar.

Besparings word gekoppel aan ’n rewards-stelsel of loyalty-kaarte, buy one get one free, buy three and get the cheapest free, koop nou betaal later …

Op ’n goeie dag kom alles teen ’n prys, selfs jou gratis The Post (drukkoste tans R7 per kopie).

In April 2021 sal The Post reeds 15 jaar lank gratis beskikbaar wees aan almal. The Post doen ’n beroep op lesers in die gemeenskap om te verseker dat die gemeenskapskoerant – uit die gemeenskap, vir die gemeenskap – steeds maandeliks huishoudings bereik en besighede bemark, help floreer en nou help oorleef.

Sou lesers hul weg oopsien om uit vrye wil terug te gee en na goeddunke ’n bydrae te maak wanneer hulle The Post gratis optel ? Só sal elkeen help verseker dat dié koerant vol opbouende “feel good” inligting wat deel van jou huis se koffietafel uitmaak, bly verskyn en die plaaslike besighede nie verdwyn nie.

Gee u genoeg om?

The Post

Nedbank Tjekrekening

Takkode: 109 114

Rekeningnommer: 117 635 0838

Verwysing: Bydrae

DO YOU CARE ENOUGH?

Is South Africa unique when it comes to bargains, free offers, handouts, mahala? I suppose this is open to discussion.

Savings are associated with a rewards system or loyalty cards, buy one get one free, buy three and get the cheapest free, buy now pay later …

And then, one fine day, everything comes with a price, even your free copy of The Post (printing cost currently R7 per copy).

In April 2021 The Post will have been available to everyone for free for 15 years. The Post appeals to readers in the community to ensure that the community newspaper – from the community, for the community – still reaches households on a monthly basis, promoting businesses, helping them to flourish and currently helping them to survive.

Would readers consider giving back voluntarily and at their own discretion when they pick up their free copy of The Post? By doing this all readers will help to ensure that this newspaper with its positive, feel good information stays on their coffee tables and that local businesses survive.

Do you care enough?

The Post

Nedbank Cheque Account

Branch Code: 109 114

Account Number: 117 635 0838

Ref: Contribution

Related posts

MY BALI

Lydie Terblanche

MAINTAIN HAEMOGLOBIN (IRON) LEVELS THE NATURAL WAY

Craig Hicks

TELENOVELAS VS GESKIEDENIS

Lydie Terblanche

The Shweshwe Stop

Nelma Ruschioni

GARDEN ROUTE BOTANICAL GARDEN

Shaun Swanepoel

’N TESTAMENT – PRIORITEIT VIR ALMAL SE TE-DOEN-LYSIE

Zancha Kruger