34 C
Mossel Bay
29th February 2024
BusinessChildren's well-beingCommunity & LivingGeneral knowledgeNewsParenting

’N TESTAMENT – PRIORITEIT VIR ALMAL SE TE-DOEN-LYSIE

Vir baie mense is die opstel van ’n testament nie hoog op hul prioriteitslys nie, en kort voor lank versuim die meeste mense om hierdie belangrike dokument op te stel.

Sou iemand sonder ’n geldige testament te sterwe kom, sal hul boedel beredder word ingevolge die Wet op Intestate Erfopvolging, ongeag hul laaste wense en die voorsiening wat hul vir hul minderjarige kinders se sorg sou wou maak.

Volgens die Meesterskantoor sterf meer as 70% van alle Suid-Afrikaners jaarliks sonder ’n geldige testament, en in die meeste gevalle is dit jonger mense wat nie oor hierdie belangrike dokument beskik nie.

Sou die ouers van minderjarige kinders te sterwe kom sonder om die nodige voorsiening vir hul kinders te maak, sal die erfenis wat hul toekom in die Staat se Voogdyfonds, soos bestuur deur die Minister van Justisie, gedeponeer word. Kinders jonger as 18 beskik nie oor die nodige regsbevoegdheid om enige kontraktuele verpligtinge aan te gaan nie. Sodra die minderjarige kind 18 word, sal hul erfenis, sowel as enige opgelope rente aan hulle betaal word.

Alhoewel die Voogdyfonds ’n effektiewe manier is om minderjarige kinders se erfenis te beskerm, word die fondse teen ’n lae rentekoers belê en is dit vir die minderjarige se voog uiters frustrerend om fondse tot die minderjarige se voordeel te onttrek. 

Om jou minderjarige kinders se erfenis te bestuur en beskerm omdat hulle nog nie daartoe in staat is nie, kan ouers ’n testamentêre trust oorweeg wat met hul afsterwe gestig word. ’n Testamentêre trust word gestig tot die voordeel van sekere persone (die begunstigdes).

’n Testamentêre trust word as ’n klousule in ’n testament vervat, waar die ouers die terme en voorwaardes van die trust kan uiteensit. Ouers kan besluit watter bates aan die kinders vererf word, wie die Trustees moet wees en op watter ouderdom hul erfenis aan hulle uitbetaal moet word.

Wanneer daar besluit word oor wie as Trustees moet optree, is dit altyd belangrik om in ag te neem, wie jou kinders se beste belange op die hart sal dra. Dit sal altyd beter wees om ’n vertroueling, tesame met ’n onafhanklike trustee aan te stel wat saam die nodige besluite oor die Trust kan maak. Die ouer kan ook hul diskresie gebruik of hulle die minderjarige kind se voog as ’n trustee wil benoem. Alhoewel jy die vryheid het om enige persoon as trustee te benoem, het die Meester van die Hooggereregshof die diskresie om te besluit om wel daardie persoon aan te stel. Die fondse in die trust kan aangewend word tot die kinders se basiese behoeftes, onderrig, onderhoud en so meer.

Dit is dus van kardinale belang om alle faktore in ag te neem en te dink aan jou kinders se versorging met die opstel van jou testament. Neem dus ingeligte besluite om jou kinders se erfenis te bewaar tot hulle eendag in staat is om dit self te doen.

Related posts

RAAK BETROKKE!

Johan Scheepers

Traumadekking

Des Sinclair

DIE KREATIEWE PROSES

Annlerie van Rooyen

DOORNHOEK: HISTORIC STAY IN A NATIONAL PARK

Mariëlle Renssen

PAMPASGRAS

Theo J Van der Merwe

ALGVERWYDERINGSPROJEK IN GROOT-BRAKRIVIER

Marianne Alberts