16 C
Mossel Bay
3rd Oct 2023
Community & LivingNews

WIN VOORAF REGSADVIES IN AS JY EIENDOM KOOP/VERKOOP

Vir baie van ons is die voorreg om jou eie huis te besit die begin van welvaartskepping en sekuriteit.

Die gedagte aan die proses en wat dit alles behels, kan baie intimiderend wees, veral wanneer jy jou eerste huis koop. Baie mense is onkundig oor terme wat tydens die proses gebruik word en die risiko’s daaraan verbonde kan jou benoud maak. Jy handel immers met jou grootste bate.

Is dit dus noodsaaklik om regsadvies in te win voor die tyd?

Die volgende basiese beginsel geld: Jy gaan gebonde wees aan dit waarop jy kontraktueel ooreenkom.

Jou eiendomsprokureur kan jou breedvoerig inlig oor die slaggate en prosesse. Sodra jy die ooreenkoms geteken het, is jy gebonde aan die bepalings daarin vervat. Skriftelike ooreenkomste kan slegs gewysig word deurdat dit op skrif gestel en deur al die partye onderteken is. Ons regstelsel bepaal dat enige ooreenkoms waarby vaste eiendom mee gehandel word, skriftelik moet wees en dat mondelinge ooreenkomste by die koop en verkoop van vaste eiendom, onafdwingbaar is. Gesels dus vooraf met jou prokureur voordat jy iets doen!

Wat moet ek vooraf met my prokureur bespreek?

Alhoewel die meeste bepalings van koopkontrakte vir die koop van eiendom voor die hand liggend is, is daar sekere bepalings wat gewoonlik tot misverstande en potensiële dispute aanleiding kan gee bv.

  • Verbandklousules
  • Sogenaamde “72 uur”-klousules
  • Die verpligting om sigbare gebreke uit te wys en te openbaar
  • Meningsverskille oor wat presies ’n vaste aanhegting is
  • Korrektheid van bouplanne
  • Voorwaardes geregistreer teen die titelakte van die eiendom
  • Kostes verbonde aan die registrasie van die oordrag van die eiendom sowel as die registrasie van die verband. Beide hierdie koste-aspekte is vir die rekening van die koper
  • Watter nakomingsertifikate verkry moet word bv. vir die elektriese installasie, die gasinstallasie en die elektriese omheining van die eiendom

In wie se naam moet die eiendom geregistreer word?

Dis belangrik om vooraf te bepaal in wie se naam die eiendom geregistreer moet word. Jou huweliksgoederebedeling sal bepalend hieroor wees, maar voorts het jy ook nog die keuse van bv. ’n familietrust of maatskappy waarin die eiendom oorgedra kan word. Hierdie keuses hou praktiese en regsgevolge in.

Wie kan die oordragprokureur aanstel?

Dit is belangrik om daarop te let dat ’n prokureur wat in die registrasie van eiendomsoordragte spesialiseer, aangestel moet word om die proses te hanteer. Sulke prokureurs word akte- of transportbesorgers genoem en hulle sien toe dat die oordrag van eienaarskap van vaste eiendom formeel in die Aktekantoor geregistreer word. Eers sodra registrasie plaasgevind het, word die koper wettiglik die nuwe eienaar van die eiendom.

Die verkoper het die reg om die aktebesorger van sy keuse aan te wys. Kies dus ’n firma van prokureurs wat jy met jou grootste bate kan vertrou en wat jy weet met integriteit, professionaliteit en effektiwiteit kan optree.

Related posts

DOEN WAT JOU HAND VIND OM TE DOEN

Madelein Campher

How to handle “difficult” family members

Dr Andrè Botha

SENSE OF HEAT AND TOUCH RESEARCH WINS NOBEL PRIZE

James Callagher

THE BEAUTY OF OUR FLORA

Janine Pereira

‘PETRO HANSEN SE AFRIKAANS SMELT SOOS BOTTER OP DIE TONG’

Lydie Terblanche

MOBILIZING COMMUNITY INVOLVEMENT

Scott Thomson