PUBLIEKE DEELNAME: ENIGMA OF BEMAGTIGING?

,

Ons leef in moeilike tye. En partymaal druk die lewe in so ‘n mate dat mens jou stem moet laat hoor. Jy is nie die enigste persoon wat die besondere probleem ervaar nie – die ongemak en pyn raak ‘n groter groep van die samelewing of mense in jou onmiddellike omgewing. Dis tyd om jou stem dik te maak…

In opvolging van ‘n vorige artikel, kyk ons na nog ‘n stukkie gereedskap in die Publieke Deelname tas, naamlik siviele petisie (daar is ook petisies wat deel vorm van formele hofprosedures) – die formele, geskrewe versoek, onderteken deur ‘n gedefinieerde groep mense waarin bystand gevra word met ‘n spesifieke probleem of grief.

Petisies is ook nie ‘n onlangse verskynsel nie – ons lees al van petisies in die Bybelse tyd, waar die Israeliete by vele geleenthede na die volksleier van die dag gegaan het om ‘n aangeleentheid te laat besleg of veranderinge aan te bring – dink maar aan die vele kere wat die volk by Moses gaan kla het tydens die trek deur die woestyn en waar Moses dan weer die volk se petisie verder moes neem.

Maar hoe nou gemaak om seker te maak my petisie bereik sy doel of die teiken owerheid/instansie?

Die reg om petisies in te dien word in die Suid-Afrikaanse Grondwet beskerm (artikel 17). En as die reg vervat word in wette, is daar ‘n aanduiding dat daar reëls is vir die aangeleentheid.

Dus – wanneer ‘n besluit geneem is dat ‘n petisie die aangewese instrument is om ‘n problematiese aangeleentheid aan te spreek, gaan stel eers vas wie die betrokke instansie of owerheid is wat die probleem moet oplos. En stel dan vas of daardie instansie of owerheid reëls neergelê het vir petisies – beide die Gauteng en Wes-Kaap Provinsiale Owerhede het sulke reëls neergelê.

Maak dus seker dat die petisie wat opgestel word aan al die voorgeskrewe reëls voldoen en inderdaad dan by die korrekte amptenare of kantoor ingedien word – stel byvoorbeeld vas of die instansie elektroniese petisie vorms sal aanvaar of net harde kopie dokumente voorskryf.

Identifiseer die teikengroep of deelnemers aan die petisie en besluit op die forums waar die petisie bespreek gaan word en beskikbaar gaan wees vir ondertekening, asook die tydperk wat die petisie vir ondertekening beskikbaar gaan wees. Hou streng by die ooreengekome tydperke.

Formuleer die probleemstelling duidelik, dog saaklik – stel die probleem,  die verlangde uitkoms en die huidige impak op die petisionarisse.

Identifiseer die betrokke owerheid, die persoon aan wie die petisie beteken gaan word, die adres, tyd en datum vir oorhandiging en ook die outeurs van die petisie.

Elke petisionaris moet hulle volle name, fisiese adres en hand-tekening verskaf. Bevestig vooraf met die owerheid of elektroniese handtekeninge toegelaat sal word.

Laat voldoende plek vir die besonderhede en handtekeninge van die ondersteuners.

Die gedetailleerde besonderhede van die outeur van die petisie moet in die dokument vervat word, dit sluit in die gekose verteenwoordiger van die petisionarisse, volle name, posadres, telefoonnommer en epos adres.

In die era van die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (in Engels bekend as die “POPI Act”,) stel ek voor dat ‘n onderneming rakende die beskerming van diedeelnemers se persoonlike inligting en beperking op verdere gebruik van die persoonlike inligting op die dokument ingesluit word.

Moet nooit die waarde van jou stem onderskat nie!