REHABILITASIE VAN ’N INSOLVENT

, ,

Voor ’n insolvent ’n  einde kan bring aan die sekwestrasie van sy boedel, moet hy/sy eers gerehabiliteer word. Na rehabilitasie sal die insolvent weer van voor af kan begin en kwytgestel wees van sy/haar skuld voor sekwestrasie.

Die rehabilitasieproses verskil van een insolvente boedel na die ander. Die opsies wat oorweeg kan word, hang af van die eise wat bewys is teen die boedel, die opbrengs wat beskikbaar was vir krediteure, of enige oortredings gepleeg is, ens.

’n  Insolvent sal outomaties rehabiliteer na die verloop van tien jaar vanaf die datum van sekwestrasie. Alternatiewelik, kan ’n insolvent vroeër gerehabiliteer word by wyse van ’n hofbevel.

Die Insolvensiewet skryf verskeie voorwaardes en verskillende tydsbeperkinge voor voordat ’n insolvent mag aansoek doen vir rehabilitasie van sy/haar boedel. Die mees algemene voorwaardes word hieronder verduidelik:

Kompromie vir nie minder as vyftig sent in die Rand

Wanneer ’n kompromie aangegaan word, sal die Meester ’n sertifikaat uitreik wat bevestig dat krediteure ’n kompromie-aanbod aanvaar het en waarin betaling gemaak is of sekuriteit gegee is van nie minder as vyftig sent in die Rand vir elke konkurrente skuldeiser wat ’n eis bewys het.

Na die verloop van vier jaar

Gewoonlik kan ’n insolvent aansoek doen om gerehabiliteer te word na die verloop van twaalf maande na die eerste rekening bekragtig is. Nietemin kan ’n bevel eers gemaak word na die verloop van vier jaar vanaf die datum van sekwestrasie. Die Meester het egter die diskresie om ’n aanbeveling te maak dat die insolvent voor die verloop van vier jaar gerehabiliteer kan  word.

Wanneer daar geen eise bewys is na verloop van ses maande nie

Wanneer die periode van ses maande verloop het en daar geen eise bewys is teen die boedel nie, die insolvent nie by ’n vorige geleentheid gesekwestreer is nie en/of ook nie skuldig bevind is van bedrog nie kan hy/sy aansoek doen om gerehabiliteer te word.

Na volle betaling van eise

Die insolvent mag ’n hofaansoek bring enige tyd na die Meester die distribusieplan bekragtig het en die bewese skuldeisers ten volle betaal word. Die dividend aan skuldeisers moet die rente ook insluit wat opgeloop het vanaf die voorlopige sekwestrasiebevel.

Onderhewig aan enige voorwaardes opgelê deur die hof, bring rehabilitasie ’n einde aan die sekwestrasieverrigtinge, onthef die insolvent van alle voor-sekwestrasie skuld (behalwe skuld wat ontstaan het uit bedrog) en onthef die insolvent van enige onbevoegdheid as gevolg van die sekwestrasie.