KONFLIK MET JOU HUISEIENAARSVERENIGING (EN/OF BEHEERLIGGAAM)?

,

Suid-Afrika, en veral die Tuinroete, beleef tans ’n drastiese toename in behuisingsontwikkelings wat oor die algemeen gepaard gaan met die oprigting van Huiseienaarsverenigings en/of beheerliggame (wat ook al van toepassing is). Verskillende opinies en voornemens tussen Huiseienaarsverenigings (en/of beheerliggame) en huiseienaars kan lei tot onvermydelike geskille wat nie altyd tussen die betrokke partye opgelos kan word nie. Die Community Schemes Ombud Service (CSOS) is spesifiek geskep om hierdie situasies aan te spreek en om huiseienaars en administrateurs te voorsien met opsies om te poog om hierdie geskille op ’n waardige en vreedsame wyse op te los.

Die CSOS het ’n omvattende beleid en poog om dispute soos, maar nie beperk tot, geraasklagtes, parkeer- en troeteldiergeskille op te los. Volgens artikel 38(1) van die Community Schemes Ombud Service Act 9 of 2011 mag enige persoon aansoek doen by die CSOS indien die persoon ’n party tot die dispuut is, of wesenlik daardeur beïnvloed is. Die aansoek is ’n informele en bekostigbare vorm van alternatiewe geskilbeslegting wat gefasiliteer word deur gekwalifiseerde versoeners (conciliators) en beoordeelaars (adjudicators). In die meeste gevalle kan partye onafhanklik optree sonder regsverteenwoordigers, maar dit is raadsaam om ’n kundige te raadpleeg om te evalueer of jou eis oor enige meriete beskik.

Om aansoek te doen moet ’n voorgeskrewe vorm, beskikbaar op die CSOS-webtuiste, voltooi en ingedien word via e-pos, aflewering per hand of geregistreerde pos en vergesel word met die nodige fooi. Na die dispuut geregistreer is, moet die applikant die gronde waarop gesteun word en die gekose uitkoms spesifiseer. Die CSOS sal die geldigheid van die eis assesseer en indien die eis suksesvol is, die aansoek verwys vir konsiliasie. Tydens konsiliasie vind onderhandeling in die vorm van ’n verhoor plaas en word die partye deur die versoener bygestaan om ’n skikking te bereik. Sou ’n skikking onmoontlik wees, reik die versoener ’n kennisgewing uit en verwys die dispuut na beregting (adjudication).

Tydens beregting word bykomende ondersoeke uitgevoer waar verdere dokumentasie aangevra kan word, beëdigde verklarings ingedien kan word en terrein-inspeksies kan plaasvind. ’n Aangestelde beoordelaar oorweeg die bewysstukke en maak ’n bindende bevel wat dieselfde effek het as ’n hofbevel. Indien die bevel nie nagekom word nie, moet ’n regsverteenwoordiger aangestel word om die bevel by die betrokke hof af te dwing. CSOS-aansoeke is egter ’n relatiewe nuwe prosedure en sommige howe kan onseker wees oor hoe om uitvoering aan hierdie bevele te gee.

Die nuwe proses om ’n aansoek by die CSOS te loods is koste-effektief en bevele word gewoonlik binne ’n redelike tydperk uitgereik. Konflik met jou Huiseienaarsvereniging (en/of beheerliggaam) kan ’n hangende wolk oor jou persoonlike lewe wees en lei tot ongemak in jou gemeenskap. Om hierdie geskille in jou persoonlike hoedanigheid aan te spreek kan onherstelbare skade aan verhoudings binne gemeenskapskemas veroorsaak en kan voorkom word deur gebruik te maak van die dienste van die CSOS om konflik op ’n vriendskaplike wyse op te los. Indien u bystand vanaf die CSOS benodig, kontak die Wes-Kaap tak by: wc-complaints@csos.org.za of loer in op hul webtuiste: www.csos.org.za.